Học ngữ pháp tiếng Anh về Câu hỏi đuôi (tag question)

Cách phát âm đuôi “ed” chuẩn vô cùng đơn giản Nắm chắc cách dùng “So sánh hơn” và “So sánh…