Phân biệt từ đồng nghĩa: Sự khác nhau giữa Accept và Agree

  Mặc dù đều mang nghĩa là “đồng ý” nhưng Accept và Agree có sự khác biệt gì không? Hãy…