Cách dùng trạng từ tần suất trong tiếng Anh

Trạng từ tần suất (Adverb of frequency) là một trong những dạng của trạng từ trong tiếng Anh. Đúng như…