Cách sử dụng các loại danh từ trong tiếng Anh

5/5 - (2 bình chọn)

Danh từ trong tiếng Anh là từ hoặc nhóm từ dùng để chỉ người (John, teacher, mother,…), vật (chair, dog,…), nơi chốn (city, church, England,…), tính chất (beauty, courage, sorrow,…) hay hoạt động (travel, cough, walk,…)

Danh từ số ít và danh từ số nhiều

Với Danh từ đếm được (Countable nouns) , chúng được chia thành danh từ số ít (Singular nouns ) và danh từ số nhiều (Plural nouns) .

Với các danh từ theo quy tắc:

Cách chuyển dạng số nhiều Danh từ số ít Danh từ số nhiều
Thêm  vào sau hầu hết danh từ A book books
Thêm es vào sau danh từ kết thúc bởi sh, ch, ss, s, x, o A toothbrush Toothbrushes
Thêm ves  với danh từ kết thúc bởi  A wife Wives
Thêm ies với danh từ kết thúc bởi phụ âm + y Diary Diaries

Với các danh từ bất quy tắc :

Danh từ số ít Danh từ số nhiều Danh từ số ít Danh từ số nhiều
Foot Feet Mouse Mice
Tooth Teeth Person People
Woman Women Goose Geese
Man Men Louse Lice
Child Children Ox Oxen

Sử dụng tiếng anh thành thạo cùng với tiếng anh elight.

Một số danh từ mang hình thức số nhiều, nhưng lại mang nghĩa số ít.

Động từ theo chủ ngữ này chia ở Ngôi thứ ba số ít

Danh từ Nghĩa Danh từ Nghĩa Danh từ Nghĩa
News Tin tức Mumps Bệnh quai bị Measles Bệnh sởi
Rickets Bệnh còi xương Shingles Bệnh Zona Billards Bi – da
Dart Môn ném phi tiêu Draughts Môn cờ vua Bowls Môn ném bóng gỗ
Dominoes Đô – mi – nô The United States Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

A or An ?

Với danh từ đếm được số ít, ta thêm mạo từ a/an vào trước danh từ.

Ta dùng a trước một phụ âm: A book , a key, a hat…

Ta dùng an trước 1 nguyên âm A,E,I,O,U : An apple , an umbrella…

Một mẹo đơn giản để phân biệt các nguyên âm và phụ âm: các nguyên âm ghép thành từ “UỂ OẢI”, các chữ còn lại là phụ âm .

Danh từ trong tiếng Anh là từ hoặc nhóm từ dùng để chỉ người, vật, nơi chốn, tính chất, hay hoạt động