thi-tuong-lai-hoan-thanh

Thì tương lai hoàn thành dùng để nói về một hành động sẽ hoàn thành tại một thời điểm nào đó trong tương lai.
thi-tuong-lai-hoan-thanh
Bài viết có ích với bạn không? Hãy cho Elight biết nhé.

Thì tương lai hoàn thành dùng để nói về một hành động sẽ hoàn thành tại một thời điểm nào đó trong tương lai.