Saturday, 25 May 2019

present continuous

Thì Hiện tại tiếp diễn nói diễn tả hành động đang diễn ra tại thời điểm nói.
Advertisement

Thì Hiện tại tiếp diễn nói diễn tả hành động đang diễn ra tại thời điểm nói.

Advertisement