Phân biệt từ đồng nghĩa: Join và Join in, Attend, Participate, Take Part

  Gia nhập, tham dự và tham gia trong tiếng Anh là gì? Cách sử dụng của chúng khác biệt…