Thursday, 23 May 2019

cach-dung-for-since-yet-already-just

Thì hiện tại hoàn thành dùng để chỉ những hành động xảy ra trong quá khứ nhưng lại có ảnh hưởng nhất định đến hiện tại
Advertisement

Thì hiện tại hoàn thành dùng để chỉ những hành động xảy ra trong quá khứ nhưng lại có ảnh hưởng nhất định đến hiện tại

Advertisement