Saturday, 25 May 2019

biet nhieu hon mot ngoai ngu

Khoảng 50% tổng dân số (tương đương 3,5 tỷ người ) trên thế giới biết hai ngôn ngữ và tỷ lệ này tại nước Mỹ đạt tới mức 20%
Advertisement

Khoảng 50% tổng dân số (tương đương 3,5 tỷ người ) trên thế giới biết hai ngôn ngữ và tỷ lệ này tại nước Mỹ đạt tới mức 20%

Advertisement