Saturday, 25 May 2019

cac loai dong tu

Động từ là từ dùng để diễn tả hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ.
Advertisement

Động từ là từ dùng để diễn tả hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ.

Advertisement